ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТУХАЙ
  • 2023.03.24

Тээвэрлэлтэд гаргахаас өмнө ачаа даац хэтэрсэн эсэхийг жинлэж шалган ачаа дагалдах хуудсанд тэмдэглэсэн байна

Уул уурхайн бүтээгдэхүүн /нүүрс, жонш, хүдэр/ асгарч гоожих, хорогдож үрэгдэх, алдагдах, байгаль орчныг бохирдуулахаас хамгаалах

Ачааг донсолгоо, савлагаанаас хамгаалж бэхлэхэд шаардагдах олс, төмөр, татлага, ивүүр, тулгуур зэргээр тоноглох