Нээлттэй мэдээлэл
Шууд худалдан авах ажиллагаа
  • 2022.10.21

Авто замын норм, нормативын сангийн хөрөнгөөр 2022-2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан доорх нэр бүхий зөвлөх үйлчлгээний ажилдТөрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 7 зүйлийн 7,3 дахь заалтыг үндэслэн шууд худалдан авах болсон тул сонирхсон хувь хүн, аж ахуй нэгж байгууллагууд саналаа, чадамжийн талаарх товч танилцуулгын хамт 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн дотор тус төвийн 101 тоотод ирүүлнэ үү?