• 2019.08.27

үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

  • Төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу явуулах
  • Тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хяналт тавих, албан хаагчдын хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа, сургалтын асуудлыг шийдвэрлэх, байгууллагын гадаад хамтын харилцааг өргөжүүлэх, бэхжүүлэх
  • Төвийн хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэх, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх;
  • Байгууллагыг төлөөлж хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах, байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, дүрэм, журам, зааврыг боловсруулж, батлуулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, хяналт тавих
  • Байгууллагын нууц, аюулгүй байдлыг хангах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих
  • Захирлын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, архив, бичиг хэргийн үйл ажиллагааг эрхлэх, иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, төвийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах