Нээлттэй мэдээлэл
2023 онд ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
  • 2023.05.15

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол /тоогоор/

Хамрах хугацаа

Шийдвэрлэлтийн явц

хувь

Бүрэн шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэх шатандаа

97

2023.01.02-2023.05.01

85

7

5

87,6

 

Өрөгдөл гомдлын ангиллаар

Тоо

хувь

1

Ажилд орохыг хүссэн

41

42%

2

Гомдол гаргах тухай

2

2%

3

Чөлөө хүсэх тухай

8

8,2%

4

Тэтгэвэрт гарч, тэтгэмж хүсэх тухай

2

2%

5

Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн

27

27,8%

6

Буцалтгүй тусламж хүссэн.

3

3%

7

Жирэмсний болон амаржсаны амралт хүссэн.

3

3%

8

бусад

11

11,3%