Name Date File
1 “Авто замын норм, нормативын сангийн хөрөнгөөр 2022-2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Гудамж замын гадаргуун ус зайлуулах байгууламжийн бүтээцийн жишиг зургийн цомог боловсруулах” зөвлөх үйлчлгээний ажилд “Төрийн б 2023.04.04 Download
2 БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ, НОРМ НОРМАТИВЫН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2023.03.23 Download
3 Дүйнхэр тэргүүн сэргээгдэх эрчим хүч 2022.11.10 Download
4 Налайх АЗЗА Тайлан 2022.11.10 Download
5 ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУДАЛГАА 2022.11.10 Download
6 ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭХ СУРВАЛЖ ХАВСРАЛТ 2022.11.10 Download
7 UB ROUD BOTI 2 2022.11.10 Download
8 ЗАТ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН САЛБАРЫН СУДАЛГАА 2022.11.10 Download
9 UB ROUD BOTI 1 2022.11.10 Download
10 ЗТЯамны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2022.11.10 Download
11 Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартын жагсаалт 2022.01.14 Download
12 Төлөвлөгөө 2021-2022 2022.01.14 Download
13 Төлөвлөгөө 2020-2021 2022.01.14 Download
14 Тайлан 2020 2022.01.14 Download
15 Төлөвлөгөө 2018-2019 2022.01.14 Download
16 Тайлан 2018-2019 2022.01.14 Download
17 Сангийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн болон хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний жагсаалт 2022.01.14 Download
18 Сангийн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2022.01.14 Download
19 Авто замын норм нормативын сангийн журам 2022.01.14 Download
20 2021 оны ХАА-ны мэдээлэл 2022.01.14 Download