• header3.jpg

Өвлийн хүйтний улиралд Олон улс, Улсын болон орон нутгийн чанартай Авто зам, даваагаар зорчин явж буй тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч бүр өөрсдийн хариуцсан бүрэн авто техникийг холбогдох хангалттай шатах тослох материалууд, жолоочийн хувийн болон хамт яваа зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцлийг бүрэн хангаж, дулаан хувцас, хуурай хүнс хэрэгсэл зэрэг бусад бэлтгэлийг базааж, замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой, соёлтой оролцохыг уриалж байна!

ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН ЖУРМУУД

Батлагдсан огноо

Тушаалын дугаар

Батлагдсан журмын нэр

Татаж үзэх

1

2018.02.12

А/19

Нэвтрэх зөвшөөрлийн журам, зөвшөөрлийн бүтгэлийн хуудас, гэрээний загвар батлах тухай

PDF

2

2017.01.06

8

“Зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах журам”

PDF

3

2017.01.06

9

“Зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертийн ажиллах журам”

PDF

БАТЛАГДСАН ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ

Батлагдсан огноо

Тушаалын дугаар

Батлагдсан журмын нэр

Татаж үзэх

 

 

 

1

 

 

 

2016.02.23

 

 

 

38

Авто зам, замын байгууламжийн их, дунд, бага засвар, урсгал засвар арчлалт болон онцгой ажил, шуурхай ажлын хэсэг, гэрээлэгч, гүүр хамгаалагч-засварчны ажлын гүйцэтгэлийг хянаж баталгаажуулан, санхүүжүүлэх журам

 

 

PDF Файл татах 

2

2016.02.24

40

Хяналтын багийн инженерүүдийн ажиллах журам

PDF Файл татах 

3

2016.02.25

41

Авто замын засвар арчлалтын шуурхай ажлын хэсгүүдийн ажиллах журам

PDF Файл татах

4

2016.02.25

44

Улс, орон нутгийн чанартай томоохон гүүрүүдийн хамгаалагч-засварчны үйл ажиллагааны журам

PDF Файл татах

5

2016.03.25

59

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах журам

PDF Файл татах

АЗХЭШСТ БАЙГУУЛАГДСАНААС ХОЙШ БАТЛАГДСАН ЖУРАМ

2014.02.19

Батлагдсан огноо

Тушаалын дугаар

 

Батлагдсан журмын нэр

Татаж үзэх

               

1   

 

2012.11.15

А/05

Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан, техникийн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

PDF Файл татах

 

            

2   

 

2012.11.29

А/10

Журам батлах тухай /”Олон улсын болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжаар зорчигч тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдээс авто зам ашигласны төлбөр хураах цэгийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам”/

PDF Файл татах

 

            

3

 

2012.12.18

А/12

 

Шуурхай ажлын хэсгүүдийн ажиллах журам батлах тухай

PDF Файл татах

 

            

           

2012.12.19

А/14

Журам батлах тухай /Зам, гүүрийн барилгын ажлын тайлан, мэдээ, ирүүлэх журам/

PDF Файл татах

 

            

5

 

2012.12.24

А/15

Журам батлах тухай /”Авто замын бэлэн байдлын тухай мэдээ мэдээллийг хүлээн авч, холбогдох арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам”/

PDF Файл татах

 

            

6

 

2012.12.24

А/16

Журам батлах тухай /”Гүүрүүдийн хамгаалагч - засварчны ажиллах журам”/

PDF Файл татах

 

          

7

 

2013.01.18

А/04

 

Журам батлах тухай /АЗХЭШСТ-ийн ТШИТЛабораторид материалын дээш хүлээн авах, материалын шинжилгээ хийх, орц тогтоох журам/

PDF Файл татах

 

          

8

 

2013.06.05

А/30

Журам батлах тухай /Байгууллагын архивын баримт бичгийг ашиглуулах журам/

PDF Файл татах

 

            

9

 

2013.11.25

А/58

Журам батлах тухай /Авто замын салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инноваци, эрх зүйн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам/

PDF Файл татах

 

АЗХЭШСТ БАЙГУУЛАГДСАНААС ХОЙШ БАТЛАГДСАН ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ

____ - Хэрэгжиж байгаа

____-  Шинэчлэгдсэн

Батлагдсан огноо

Тушаалын дугаар

 

Батлагдсан журмын нэр

Хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий этгээд

1

2012.11.06

А/02

 

Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

 

Д.Жавзансүрэн

2

2012.11.15

А/05

Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан, техникийн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

 

Л.Пүрэвсүрэн

3

2012.11.29

А/10

Журам батлах тухай /”Олон улсын болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжаар зорчигч тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдээс авто зам ашигласны төлбөр хураах цэгийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам”/

 

Л.Чимгээ

4

2012.12.18

А/12

 

Шуурхай ажлын хэсгүүдийн ажиллах журам батлах тухай

 

Х.Хүрэлсүх

5

2012.12.18

А/13

Журам батлах тухай /Улсын чанартай авто замын барилга, засварын ажилд техник, технологийн хяналтын үүрэг гүйцэтгэх хяналтын багийн инженерүүдийн ажиллах журам/

 

Х.Хүрэлсүх

6

2012.12.19

А/14

Журам батлах тухай /Зам, гүүрийн барилгын ажлын тайлан, мэдээ, ирүүлэх журам/

 

Х.Хүрэлсүх

7

2012.12.24

А/15

Журам батлах тухай /”Авто замын бэлэн байдлын тухай мэдээ мэдээллийг хүлээн авч, холбогдох арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам”/

 

Х.Хүрэлсүх

8

2012.12.24

А/16

Журам батлах тухай /”Гүүрүүдийн хамгаалагч - засварчны ажиллах журам”/

Х.Хүрэлсүх

9

2012.12.24

А/20

Журам батлах тухай /Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын ажиллах журам/

Х.Гантөмөр

10

2012.12.28

А/21

Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах журам

Х.Хүрэлсүх

11

2013.01.08

 

А/01

 

Журам батлах тухай /Төвийн ажиллагсдын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр авах, дүгнэх журам/

Х.Гантөмөр

12

2013.01.18

А/04

 

Журам батлах тухай /АЗХЭШСТ-ийн ТШИТЛабораторид материалын дээш хүлээн авах, материалын шинжилгээ хийх, орц тогтоох журам/

Х.Гантөмөр, Д.Жавзансүрэн

 

13

 

2013.01.18

 

А/03

 

Сэтгүүлийн зөвлөлийн ажиллах журам бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

 

Х.Гантөмөр

14

2013.02.07

А/07

Улсын чанартай авто замд хөдөлгөөний эрчмийн тооллого, судалгааны ажил хийх журмыг батлах тухай

Х.Хүрэлсүх, Х.Гантөмөр

15

2013.04.09

А/13

Журам батлах тухай /АЗХЭШСТ-ийн хяналтын багийн инженерүүдийн цалин тогтоох журам/

Б.Жаргалмаа, Х.Хүрэлсүх, Д.Жавзансүрэн

16

2013.05.08

А/17

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам, ОУБУЧАЗЗБЗБТХТХЦҮАМЖурамын нэмэлт өөрчлөлт 2013.05.01-нээс мөрдөх/

Д.Жавзансүрэн, Л.Чимгээ

17

2013.06.05

А/29

Журам батлах тухай /Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны журам /

Д.Жавзансүрэн, Х.Гантөмөр

18

2013.06.05

А/30

Журам батлах тухай /Байгууллагын архивын баримт бичгийг ашиглуулах журам/

Д.Жавзансүрэн

19

2013.07.18

А/35

Журам батлах тухай /АЗХЭШСТ-ийн хэлтэс, нэгж ажиллагсадын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг үнэлэх журмыг шинэчлэх батлах/

Х.Гантөмөр, Д.Жавзансүрэн

20

2013.11.25

     А/58

Журам батлах тухай /Авто замын салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инноваци, эрх зүйн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам/

Х.Гантөмөр, М.Ган-Эрдэнэ

21

2013.12.02

     А/59

Журам батлах тухай /АЗХЭШСТ-ийн шуурхай хурлыг зохион байгуулах, өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт тавих журам/

Д.Жавзансүрэн

 

Эрхэм зорилго

Зам, тээврийн салбарт эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлж, судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, салбарын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд тус Төвийн эрхэм зорилго оршино.

Зочин

641439
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сард
Бүгд
385
347
385
9210
14274
641439

Таны IP: 54.80.183.100
Now is: 2018-05-20 17:48:55

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,

Баянгол дүүрэг, 20-р хороо,

ЗТХТ-ийн байр

976-70003706
976-70007636
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шуудангийн хаяг: СХД, Монгол шуудан 21-р салбар ЗТХТөв

Видео

Фото