• header3.jpg

Өвлийн хүйтний улиралд Олон улс, Улсын болон орон нутгийн чанартай Авто зам, даваагаар зорчин явж буй тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч бүр өөрсдийн хариуцсан бүрэн авто техникийг холбогдох хангалттай шатах тослох материалууд, жолоочийн хувийн болон хамт яваа зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцлийг бүрэн хангаж, дулаан хувцас, хуурай хүнс хэрэгсэл зэрэг бусад бэлтгэлийг базааж, замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой, соёлтой оролцохыг уриалж байна!

Төвийн үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

Төв нь үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, эрхэм зорилгын хүрээнд дор дурдсан стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

1. Авто замын салбарын онолын суурь судалгааг лабораторын туршилт шинжилгээ, үйлдвэрлэлтэй хослуулан хөгжүүлэх замаар өндөр хөгжилтэй улс орнуудын авто замын салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн ололтыг нутагшуулах, судалгааны ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх;

2. Норм норматив, стандарт, техникийн баримт бичгийг олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсронгуй болгох бодлогыг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй зарим авто зам, гүүрийн барилгын ажлын технологийн хяналтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, боловсронгуй болгох, ашиглагдаж байгаа авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалт, байнгын бэлэн байдлыг хариуцах;

4. Олон улсын болон улсын чанартай авто замаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгсэлээс төлбөр хураах үйл ажиллагааг хариуцах, үйл ажиллагааны одоогийн тогтолцоог шинэчилж, сайжруулах.

Төвийн үйл ажиллагааны гол зорилт

Стратегийн зорилтын хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааны гол зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

Үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

 Салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны бодлого, стратеги, хөтөлбөрийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулж, батлуулах саналыг Зам, тээврийн яаманд тавих, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

 Салбарын хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, чадавхийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх;

 Шинжлэх ухаан, технологийн хууль тогтоомж, төрөөс инновацийн талаар баримталж байгаа бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалт, хамтын ажиллагааны талаарх саналыг боловсруулах;

 Авто замын салбарын шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын талаар хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

 Салбарын Шинжлэх ухаан, техникийн орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, шинжлэх ухаан, технологийн сэтгүүл эрхлэн гаргаж, салбарын байгууллагуудад үйлчлэх;

 Хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу улсын захиалгатай эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг үр дүнтэй гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах, авто замын сүлжээг хөгжүүлэхэд шинжлэх ухааны үүднээс дүгнэлт гаргаж, цаашдын чиглэл, арга замыг тодорхойлсон үндэслэл боловсруулах;

 Тэргүүний техник технологийг өөрийн орны байгаль цаг уурын онцлогт тохируулан үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, салбарын Эрдэм шинжилгээ судлагааны ажлын цар хүрээг өргөжүүлэх, ажилтануудын дадлага, туршлагыг дээшлүүлэх, материаллаг баазыг сайжруулах чиглэлээр гадаад орны ижил төстэй судалгааны байгууллага, хүрээлэнтэй хамтран ажиллах;

 Төвийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төслийг боловсруулах, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн бүх талын дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх;

 Авто замын салбарын байгууллагуудад эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж, хамтран ажиллах;

 Авто зам, замын байгууламжийн материалд физик, хими, механикийн туршилт шинжилгээ, судалгаа хийж дүгнэлт, магадлал гаргах, мэргэжлийн зөвлөмж, аргачлалаар хангах, туршилт шинжилгээний ажилтануудыг мэргэшүүлэх, дадлагажуулах ажлыг зохион байгуулах;

 Ашиглагдаж байгаа болох шинээр ашиглалтанд орсон Авто зам, замын байгууламжийн техник ашиглалтын түвшин тогтоох ажлыг зохион байгуулж, цаашид авах арга хэмжээний санал, зөвлөмж гаргах;

 Гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээрх яамны бодлогын хэрэгжилтийг хангах, улсын захиалгат эрдэм шинжилгээний төсөл хэрэгжүүлэх, олон улсын болон дотоодын хурал, уулзалт зохион байгуулах, хурлаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх.

Үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

 Салбарын норм, норматив, стандарт техникийн баримт бичиг, төсвийн болон хөдөлмөрийн үнэлгээг шинэчлэх боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах;

 Авто зам, замын байгууламжийн Техник эдийн засгийн үндэслэл, нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгаврыг судалгааны үндсэн дээр боловсруулж, батлуулах;

 Техник эдийн засгийн үндэслэл, нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулах ажлын гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах, авто зам, замын байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийн мэдээлэлийн санг бий болгох, баяжуулах;

 Авто зам, замын байгууламжийн төсөв, үнэлгээг тооцох, салбарын үйлдвэрлэлийн ажиллах хүч, тоног төхөөрөмж, бараа материалын зах зээлийн үнийн судалгааг тогтмол хийж, мэдээллийн санг бий болгох.

Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын хяналт, зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгэх дүрэм, журмыг батлах, хэрэгжилтийг хангуулах;

 Батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, гэрээний дагуу тухайн жилд баригдах авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;

 Зам хариуцагч байгууллагуудаас замын байдлын талаар мэдээлэл авах, нэгтгэх систем бий болгон, байгаль, цаг агаарын нөлөөллөөс хамааран зам, даваа хаагдсан үед авто зам хэрэглэгчдийг саадгүй зорчуулахад чиглэсэн шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авах, ажиллах хүч, машин механизмын бэлэн байдлыг хангах, "Шуурхай ажлын хэсэг"-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

 Шинээр ашиглалтанд орсон болон, засвар шинэчлэлт хийгдсэн улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн бүртгэлийг мэдээллийн санд авч баяжилт хийх  Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлыг санхүүжүүлэх асуудлыг зохих журмын дагуу хянаж баталгаажуулан санхүүжүүлэхээр холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;

 Авто зам, замын байгууламжийг иргэд, аж ахуйн нэгжид гэрээгээр хариуцуулан арчлалтын ажлыг гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, авто зам, гүүрийг гэрээгээр хариуцуулахаар зам хариуцагч байгууллагын гаргасан саналыг судлан яаманд танилцуулан гэрээлэгч ажиллах замын хэмжээ, гэрээлэгчийн талаар зөвшөөрөл олгох;

Үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

 Улсын чанартай авто замаас төлбөр авах ажлыг зохих журмын дагуу гүйцэтгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

 Төлбөр хураах үйл ажиллагаа, арга хэлбэрийг боловсронгуй болгон, энэ үйл ажиллагаанаас замын санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлж, төлбөр хураах үйл ажиллагаанд зарцуулах жилийн зардлыг бууруулах замаар үр ашгийг нь олон улсын жишигт ойртуулах.

Эрхэм зорилго

Зам, тээврийн салбарт эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлж, судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, салбарын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд тус Төвийн эрхэм зорилго оршино.

Зочин

951759
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сард
Бүгд
108
813
4823
18998
29620
951759

Таны IP: 10.3.100.98
Now is: 2019-06-21 03:34:12

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,

Баянгол дүүрэг, 20-р хороо,

ЗТХТ-ийн байр

976-70003706
976-70007636
info@rtdc.gov.mn

Шуудангийн хаяг: СХД, Монгол шуудан 21-р салбар ЗТХТөв

Видео

 

Фото