• 2021.07.06
Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын төлбөр хураах, хяналтын механизмыг бүрдүүлэх....” гэж тусгагдсаны дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 онд А/59 дүгээр тушаал гарч олон улс, улсын чанартай авто зам ашигласны хураамж авах төлбөр авах цэг /ТАЦ/-ийн үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлыг эхлүүлсэн байна.
Дэлгэрэнгүй
  • 2020.12.15
“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу компьютерийн худалдаа эрхэлдэг байгууллагатай шууд гэрээ байгуулах гэж байгаа тул техникийн болон санхүүгийн саналаа ирүүлнэ үү.
Дэлгэрэнгүй