Нэр Огноо Файл
1 “Авто замын норм, нормативын сангийн хөрөнгөөр 2022-2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Гудамж замын гадаргуун ус зайлуулах байгууламжийн бүтээцийн жишиг зургийн цомог боловсруулах” зөвлөх үйлчлгээний ажилд “Төрийн б 2023.04.04 Татах
2 АВТО ЗАМЫН НОРМ, НОРМАТИВЫН САНГИЙН 2022 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 2023.03.23 Татах
3 Дүйнхэр тэргүүн сэргээгдэх эрчим хүч 2022.11.10 Татах
4 Налайх АЗЗА Тайлан 2022.11.10 Татах
5 ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СУДАЛГАА 2022.11.10 Татах
6 ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭХ СУРВАЛЖ ХАВСРАЛТ 2022.11.10 Татах
7 UB ROUD BOTI 2 2022.11.10 Татах
8 ЗАТ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН САЛБАРЫН СУДАЛГАА 2022.11.10 Татах
9 UB ROUD BOTI 1 2022.11.10 Татах
10 Зам тээврийн яамны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2022.11.10 Татах
11 Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартын жагсаалт 2022.01.14 Татах
12 Төлөвлөгөө 2021-2022 2022.01.14 Татах
13 Төлөвлөгөө 2020-2021 2022.01.14 Татах
14 Тайлан 2020 2022.01.14 Татах
15 Төлөвлөгөө 2018-2019 2022.01.14 Татах
16 Тайлан 2018-2019 2022.01.14 Татах
17 Сангийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн болон хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний жагсаалт 2022.01.14 Татах
18 Сангийн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2022.01.14 Татах
19 Авто замын норм нормативын сангийн журам 2022.01.14 Татах
20 2021 оны ХАА-ны мэдээлэл 2022.01.14 Татах