2023 ОНД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол /тоогоор/ Хамрах хугацаа Шийдвэрлэлтийн явц хувь
Бүрэн шийдвэрлэсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэх шатандаа
97 2023.01.02-2023.05.01 85 7 5 87,6
Өрөгдөл гомдлын ангиллаар Тоо хувь
1 Ажилд орохыг хүссэн 41 42%
2 Гомдол гаргах тухай 2 2%
3 Чөлөө хүсэх тухай 8 8,2%
4 Тэтгэвэрт гарч, тэтгэмж хүсэх тухай 2 2%
5 Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн 27 27,8%
6 Буцалтгүй тусламж хүссэн. 3 3%
7 Жирэмсний болон амаржсаны амралт хүссэн. 3 3%
8 бусад 11 11,3%