ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

  • Авто зам, замын байгууламжийн норм, нормативын сан бүрдүүлэх зарцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
  • Авто замын салбарын стандарт, норматив баримт бичгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, стандарт, норм норматив боловсруулж батлуулах ажлыг зохион байгуулах
  • Салбарын үнэ бүрдлийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, авто зам, замын байгууламжийн эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
  • Салбарын стандарт, норм норматив, техникийн баримт бичгийг сурталчлах, мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих
  • Зам, замын байгууламж, төмөр зам, аэродромын зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах, зураг төслийн чанарыг сайжруулах, магадлалын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох
  • Салбарын шинжлэх ухаан, техникийн ололт, шинэ техник, технологи, инженерийн шийдэл бүхий асуудлыг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий Шинжлэх ухаан, техникийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ, НОРМ НОРМАТИВЫН ХЭЛТЭС

1 Д.Базарсад Хэлтсийн дарга Bazarsad@rtdc.gov.mn
2 Г.Анхцэцэг Төсвийн магадлал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ankhtsetseg@rtdc.gov.mn
3 С.Мөнхтуяа Авто зам, гүүрийн зураг төслийн магадлал хариуцсан мэргэжилтэн Munkhtuya@rtdc.gov.mn
4 Э.Энхтөгс Төмөр замын зураг төслийн магадлал хариуцсан мэргэжилтэн Enkhtugs@rtdc.gov.mn
5 Ц.Нарангэрэл Бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Narangerel@rtdc.gov.mn
6 О.Долгион Стандарт, норм норматив хариуцсан мэргэжилтэн Dolgion@rtdc.gov.mn