“ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЭЗЭМШИЖ БУЙ ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

  1. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн-Э-2202004930, талбайн хэмжээ 3377 м.кв
  2. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн-Э-2205000113, талбайн хэмжээ 4007 м.кв
  3. Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар улсын бүртгэлийн-168021/0192, талбайн хэмжээ 1379 м.кв