Авто зам, тээврийн талаар гарсан хууль тогтоомж, зам тээврийн хөгжлийн яам болон Төрийн өмчийн бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, үйл ажиллагааны чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх нь Зам, тээврийн хөгжлийн төвийн стратегийн үндсэн зорилго мөн.

  1. Авто зам, замын байгууламжийн барилга засварын ажлын чанар, аюулгүй байдал, ашиглалтын найдвартай нөхцөлийг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх;
  2. Онолын суурь судалгааг лабораторийн туршилт шинжилгээ, үйлдвэрлэлтэй хослуулах замаар замын салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг хөгжүүлж, судалгааны ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
  3. Замын салбарын стандартчилал, норм нормативын техникийн баримт бичгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, авто зам, гүүрийн зураг төслийн чанарыг олон улсын жишигт хүргэх
  4. Олон улсын болон улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр авах нэгжийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж бэхжүүлж, орчин  үеийн шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох
  5. Байгууллагын хүний нөөцийг чадавхижуулж, ур чадвар, ажлын бүтээмжийг сайжруулан мэргэшсэн судалгаа шинжилгээний баг бүрдүүлэх, ЭШС-ны ажлын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх