2023 ОНД МАГАДЛАН ХЯНАГДСАН АВТО ЗАМ,ТӨМӨР ЗАМ, АЭРОДРОМЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ