Алсын хараа
Монгол Улс Ази европыг холбосон тээвэр логистикийн зангилаа төв болно.
Эрхэм зорилго
Эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэх зам, тээвэр, эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг хангах логистикийн оновчтой сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлж, хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлагад бүрэн нийцсэн аюулгүй, ая тухтай, өртөг багатай, өрсөлдөхүйц, чанартай, өндөр бүтээмжтэй, технологид суурилсан, цахим өгөгдөлд тулгуурласан үр ашигтай тээврийн үйлчилгээг бий болгоно.
Зорилго

3.6.1. Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ:

3.6.2. Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын төлбөр хураах, хяналтын механизмыг бүрдүүлэх замаар авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн авто замын санг бие даасан үйл ажиллагаанд шилжүүлнэ:

3.6.3. Байгаль орчинд ээлтэй, эрэлтэд нийцсэн тогтвортой, хүртээмжтэй, аюулгүй тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлнэ:

3.6.4. Агаарын тээврийн либералчлалыг үргэлжлүүлж, өрсөлдөөнийг бий болгож, нислэгийн тоо, чиглэлийг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн нисэх буудлуудын ашиглалтыг сайжруулна.